Categories
Year 1

Ħarġa mill-Istudenti tal-Ewwel Sena fi Xrobb l-Għaġin

Xrobb l-GħaġinNhar it-Tnejn 2 ta’ April, l-istudenti tal-ewwel sena flimkien mal-għalliema u l-LSA tagħhom, marru ħarġa edukattiva ġewwa Xrobb l-Għaġin, fil-limiti ta’ Marsaxlokk. Hemmhekk żaru l-kumpless tan-Nature Trust u raw l-ambjent naturali tal-madwar. Sar logħob addattat fejn it-tfal tgħallmu dwar il-friefet li nsibu Malta u dwar annimali oħra u fejn jgħixu. Tgħidx kemm ħadu gost jimxu qalb is-siġar żgħar, imissu l-friegħi u jxommu dik ir-riħa friska ta’ ħaxix! Raw ukoll kif ir-riħ li beda jonfoħ mill-faċċata beda jdawwar raddiena tar-riħ li huma kienu qed iżommu f’idejhom. Wara li kielu xi ħaġa, it-tfal daħlu ġewwa u flimkien mal-għalliema u r-rappreżentanti tan-Nature Trust lagħbu logħob edukattiv fejn tgħallmu japprezzaw in-natura, l-annimali u l-fawna tal-madwar, kif ukoll kemm hu importanti li nibżgħu għalihom. Kienet ħarġa differenti b’tema importanti u interessanti, grazzi ghar-rappreżentanti kollha tan-Nature Trust li għamluha daqshekk attrajenti għat-tfal ċkejknin.

Ms. Jeanine Sciberras ghalliema year 1.2

Categories
Outings Year 4

Ħarġa mill-klassijiet tar-Raba’ sena – Wirjiet ġewwa Bormla u Żjara fil-Knisja tal-Isla

It-tfal tar-raba’ sena kellhom l-opportunita’ li qabel ma jo]or[u g]all-vaganzi tal-G]id imorru jaraw xi wirjiet [ewwa Bormla. F’dawn il-wirjiet huma raw diversi affarijiet marbuta mal-[rajja tal-Passjoni ta’ Kristu. Saru konxji dwar il-fatt, li biex jittellg]u dawn it-tip ta’ wirjiet, hemm b\onn ta’ pa`enzja u dedikazzjoni kbira. Kull bi“a xog]ol tirrikjedi ]afna ]in ta’ preparazzjoni. It-tfal tg]allmu ]afna affarijiet spe`jalment dwar simboli marbuta ma’ dawn il-[ranet. Huma kellhom i`-`ans ukoll li j\uru l-knisja tal-Isla fejn hemmhekk setg]u jaraw l-istatwi tal-{img]a l-Kbira.

Categories
Year 1

Outings – Year 1

Biex inkomplu nsaħħu l-importanza tal-eżerċizzju, it-tfal tal-ewwel sena marru l-Gymstars u mixja ta’ kważi tliet sigħat fir-raħal sabiħ magħruf għas-sajd – Marsaxlokk. Din il-mixja ġiet organizzata mill-Kulleġġ ta’ Santa Tereża flimkien mal-Kunsill Malti għall-Isport. F’Marsaxlokk żewġ għalliema mill-Kunsill iltaqgħu magħna u taw informazzjoni addattata għat-tfal dwar il-kampanja, biedja u sajd.

Categories
Year 5

Fun Walk ġewwa l-Buskett mill-Istudenti tal-Ħames Sena

Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru 2011 l-istudenti tal-Ħames Sena attendew għal fun walk ġewwa l-Buskett organizzata mill-Kunsill Malti għall-isport.  Tlaqna minn taħt it-tinda tal-Buskett u ġbidna lejn l-inħawi ta’ Clapham Junction fejn rajna diversi raddi tar-roti – cart ruts. Bqajna tilgħin aktar ‘il fuq u wasalna ħdejn Għar il-Kbir li sa madwar mitt sena ilu kienu għadhom jgħixu fih in-nies. Rajna wkoll xi oqbra li kienu jintużaw mill-Puniċi madwar elfejn sena ilu. Minn hemm erġajna nżilna lura lejn il-Buskett. Madwarna smajna t-tpespis ta’ diversi għasafar fosthom il-pitirross li beda jfaqqa’ u jgħanni mis-siġar. Kienet esperjenza sabiħa għalina u tgħallimna li barra li jgħinna biex inkunu b’saħħitna, il-mixi jista’ jkun ta’ pjaċir ukoll meta mmorru f’xi post sabiħ tal-kampanja Maltija.

Ir-ritratti ttieħdu minn Isaac Bartolo (Yr. 5.2)

Categories
Year 5

Ħarġa fl-Imdina mill-Istudenti tal-Ħames Sena

Nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru 2011 l-istudenti tal-Ħames sena flimkien mal-għalliema tagħhom żaru l-belt qadima tal-Imdina. Din il-ħarġa kienet parti mil-lezzjonijiet tal-Istudji Soċjali dwar il-bliet qodma Maltin sabiex l-istudenti jkunu jistgħu japprezzaw aktar dak li jkunu għamlu fil-klassi. Wara li raw dokumentarju dwar l-Imdina – the Mdina Experience – l-istudenti daru madwar l-Imdina bil-worksheets li preparaw għalihom l-għalliema. Waqt li osservaw, huma imlew il-worksheets bl-informazzjoni dwar dak li kienu qegġdin jaraw u jitgħallmu. Iż-żjara ntemmet b’dawra bil-ferrovija madwar ir-Rabat u l-Imtarfa kif ukoll waqfa fil-Ġnien Howard fejn l-istudenti ħadu ftit mistrieħ u kielu xi ħaġa wkoll. Din kienet żjara interessanti ferm u żgur li l-istudenti jibqgħu jiftakru dak li tgħallmu fiha.
Ir-ritratti t’hawn taħt ittieħdu minn Isaac Bartolo, Ruth Borg, u Michaela Mamo studenti fil-Klassi 5.2.

Categories
Year 3

Pizzaioli! –

Il-Ġimgħa, 2 ta’ Diċembru 2011, it-tfal tat-tielet sena kellhom ħarġa nteressanti fejn għamlu x-xogħol ta’ pizzaioli! Morna fir-ristorant bl-isem ta’ Basilico fejn it-tfal ingħataw l-għaġina tal-pizza u żidu wkoll l-ingredjenti li xtaqu. Wara li l-pizza kienet lesta, waslet il-parti tant mistennija mit-tfal – dik li jduqu l-pizza! Imbagħad b’żaqqhom mimlija, it-tfal irritornaw lura lejn l-iskola.

Categories
Year 5

Duq il-Qawsalla

Nhar il-Ħamis 10 ta’ Novembru 2011, il-klassijiet tal-Ħames Sena kienu mistiedna sabiex jattendu Seminar bl-isem ta’ “Duq il-Qawsalla” fil-Home Economics Centre B’Kara. It-tema tas-Seminar kienet dwar l-importanza li fid-dieta tagħna ninkludu 5 porzjonijiet ta’ frott u ħaxix kuljum. L-istudenti tgħallmu permezz ta’ stejjer, attivitajiet u logħob edukattiv. Waqt il-brejk it-tfal ingħataw cereal bar nutrittiva. Fl-aħħar tas-seminar kull student u studenta ingħataw ċertifikat ta’ attendenza.

Categories
Year 5

Ħarġa għall-President’s Kitchen Garden

Nhar it-Tlieta 18 t’Ottubru,  il-klassijiet tal-Ħames Sena żaru il-Kitchen Gardens tal-President ġewwa Ħal Balzan. Tlaqna mill-iskola bil-mixi wara l-ewwel brejk u wasalna nofs siegħa wara. Hemmhekk iltqajna ma żewġ għalliema tax-Xjenza li dawruna mal-post u urewna bosta affarijiet interessanti. Tgħallimna dwar il-pjanti u l-ħxejjex tal-ikel, dwar l-animali kif ukoll dwar l-ambjent Malti. Uħud minna ħadu wkoll xi ritratti. Tawna wkoll ktejjeb bl-attivitajiet. Ħadna ħafna gost għaliex tgħallimna ħafna affarijiet ġodda fuq in-natura u rajna lil ħbiebna l-annimali.

Dawn ir-ritratti ittieħdu minn Ruth Borg (Yr.5.2)

Ikklikkja hawn biex tara slajdxow tar-ritratti

Categories
Year 4

Year 4 students visit Holy Week exhibition in Żebbuġ

During Holy week, Year 4 students acoompanied by their teachers, Ms. Josianne Hili and Ms. Alison Said, visited several exhibitions hosted at various Band Clubs in Żebbuġ. Students had the chance to admire the beautiful works of art made from coloured semolina, salt and rice. They also visited scenes from the Passion of Christ with life-size figures. This educational visit helped students to appreciate the rich cultural heritage of the Maltese islands and also to enter more into the spirit of this holy time of the Liturgical Year.

Categories
Year 4

Year 4 students visit Il-Majjistral Park and Manikata

 

Manikata 

1.  At nine o’clock we left school by bus.

2.  Then we arrived at Manikata.

 3.  We stopped next to the church.

4.  We went into a field and there were lots of flowers.

 5.  We went on a small farm and we met the farmer.

 6.  The farmer showed us his goats which were white and brown.

 7.  Manikata is near the sea and there are lots of beautiful views.

 8.  There was an old house which was built during the war.

 9.  We saw thyme which is a type of plant that is found only in Malta.

 10. When we were walking we saw an orange butterfly.

 11. My favorite plant is thyme because it has a nice smell.

By Dylan

Mixja fil-Manikata

1.      Il-Majjistral Park qiegħed fil-Manikata qrib il-knisja.

2.      L-ewwel li rajna kienet siġra tal-ħarrub  u fuqha kien hemm ħafna weraq u ħarrub.

3.      Rajna ukoll tenghut ta’ Malta li kien  isfar.

4.     Aħna rajna pjanta tal-għansar li kienet bil-weraq.

5.      Rajna ukoll il-berwieq li kienu bojod.

6.      Matul il-mixja rajt ħafna fjuri differenti.

7.      Xi ftit kienu ma’ l-art u oħrajn mas-siġar.

8.    Jien ħadt gost ħafna u darba oħra nerġa’ mmur mal-familja tiegħi.

Nathaniel